^

Algemene- en annuleringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Iedere opdracht gegeven aan Atmetis bvba impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden.  De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in het dienstverleningscontract en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt.
  • De cliënt is als enige aansprakelijk voor de informatie die nodig is voor het nauwkeurig opstellen van het dienstverleningscontract en het correct uitvoeren van de opdracht.
  • Factuur is aanvaard door de cliënt indien zij niet binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden.
  • Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden.  Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 100 €.
    In geval van laattijdige betaling, ongedekte cheque, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van Atmetis bvba in gevaar wordt gebracht, behoudt Atmetis bvba het recht onderhavig dienstverleningscontract eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de cliënt recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.
  • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, en is enkel het Belgische recht van toepassing.

Annuleren van inschrijving 

  • Ik wil mijn inschrijving annuleren
    Dat doen we voor jou gratis én met de glimlach tot  2 weken voor de training. Ingeval van een laattijdige annulering rekenen we het volledige bedrag aan. Je mag uiteraard altijd iemand anders naar de training sturen. Een mailtje naar vraag@atmetis.be volstaan!